Archief Museum Motus Mori

Een choreografie voor buikvet, een dans van navel en ribbenkast, de anatomie van een zucht…

De Duitse choreografe Katja Heitmann maakt met tien dansers een museum van de uitstervende lichamelijke beweging. Musea zijn bedoeld om de menselijke cultuur en geschiedenis te preserveren. Het is haast vanzelfsprekend dat ze dat doen in objecten, installaties en, af en toe, verhalen. Maar in die gestolde versie van ons leven ontbreekt de menselijkheid zelf. Zes weken lang, vijf uur per dag stellen de dansers en de choreografe zichzelf de bijzondere taak om bezoekers gevoelig te maken voor de diepe menselijkheid die in het lichaam schuilt.

In choreografische beeldhouwwerken zoomt Heitmann in op de kleine menselijke motoriek en ontrafelt die in patronen, specifieke opeenvolgingen van structuren en schijnbaar eeuwigdurende loops. Er ontstaat een choreografie voor het sleutelbeen, een dans van navel, buikvet en ribbenkast, een frase voor hartslag en kniespier. Lichaamsdelen worden geïsoleerd, mechanisch bewogen, de heup gekanteld, het been omhoog getild, op een minutieus technische manier door de ruimte voortbewogen, waarbij elke bewegingsstap bedacht is. De fragmenten worden telkens op een andere manier met elkaar in de tijd en in verhouding geplaatst, waardoor onze waarneming wordt verscherpt en bevraagd.

Museum Motus Mori laat de bezoekers ervaren wat een museum van de menselijke beweging kan zijn. Dat gebeurt niet alleen door het ervaren van  de dansers zelf. De tentoonstelling bevat ook twee interviewruimtes waar bezoekers hun persoonlijke bewegingen aan het museum kunnen ‘doneren’. De partituur (notatie) van die bewegingen wordt getoond in de archiefkamer van de tentoonstelling. Zo ontstaat er een volledige cyclus van doneren, noteren en het tonen van een museum waarin elke spier een anatomische trigger is die de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan onderstreept.

Voor dit project, waaraan elke dag wordt gewerkt, verblijven de choreografe en haar team twee maanden in Maastricht.

Bewegingsinterview
Wil je een beweging doneren? Daar zijn we enorm blij mee! Om het archief van bewegingen uit te breiden, nemen de dansers interviews af van bezoekers die zich daarvoor hebben opgegeven. De dansers zullen de geïnterviewden vragen stellen over alledaagse houdingen en hen ook vragen deze houdingen voor te doen. Naar aanleiding van het gesprek maken de danser notities en belichamen vervolgens jouw gedoneerde beweging in de tentoonstelling.

Wil je meedoen? De duur van een interview is ongeveer 60 minuten. Omdat de interviews een onderdeel zijn van de tentoonstelling kunnen deze worden bijgewoond door andere bezoekers. Je bent van harte welkom om deel te nemen!

Aanmelden voor een interview kan door een mailtje te sturen naar bewegingsinterview@marres.org.

 

ENGLISH
A choreography for belly fat, a dance of belly button and rib cage, the anatomy of a sigh…

German choreographer Katja Heitmann and ten dancers will create a museum for physical movements that face the threat of extinction. Museums are meant to preserve human culture and history. It nearly goes without saying that they do so through objects, installations, and occasionally, stories. But humanity itself is missing in this solidified version of our lives. For six weeks, five hours a day, the dancers and the choreographer will take on the remarkable challenge of creating a new museum precisely for that purpose. Museum Motus Mori will sensitize visitors to the deep humanness hidden within the body.

In choreographic sculptures, Heitmann zooms in on details of human motricity to unravel it into patterns, specific sequences of structures, and seemingly eternal loops. A choreography for the collarbone, a dance of belly button, belly fat and rib cage, a phrase for the heartbeat and knee muscle arises. Body parts are isolated, mechanically brought into motion, the hips tilted, the leg lifted, driven across the space in a meticulously technical manner, every movement of which is deliberate. The fragments are constantly repositioned in time and in relation to one another, sharpening and questioning our perceptions.

Museum Motus Mori lets visitors experience what a museum of human movement can be. This does not happen only through experiencing the dancers: the exhibition also includes two interview spaces where visitors can ‘donate’ their personal movements to the museum. The score (notation) of those movements will be shown in the exhibition’s archive room. This will lead to a full cycle of donation, notation and exhibition of a museum in which each muscle is an anatomic trigger that underscores the vulnerability of human existence.

The choreographer and her team will spend two months in Maastricht for this project, on which they will be working every single day.

Movement interview
In order to expand the archive of movements, the dancers will be holding interviews with exhibition visitors who have signed up for this purpose. The dancers will ask questions about the interviewee’s everyday postures and invite them to demonstrate these postures. Other visitors will be able to watch these interviews. The dancers will then embody these postures within the exhibition.

Would you like to participate? An interview takes about 60 minutes. You are most welcome to donate your movement!

You can sign up for interviews during the following time-slots via this link: Museum Motus Mori Interview.

Capucijnenstraat 98
6211 RT Maastricht
Telefoon 043-3270207
info@marres.org