Archief Traces

Buitenplaats Kasteel Wijlre presenteert in samenwerking met Lismore Castle Arts de internationale groepstentoonstelling Traces over de relatie tussen kunst en natuur met werk van 10 hedendaagse kunstenaars. Hun werk is vervlochten met kunstwerken uit de (voormalige) collectie van Jo en Marlies Eijck, grondleggers van buitenplaats Kasteel Wijlre. De tentoonstelling loopt van 5 juli tot en met 18 november 2018.

De ontworpen tuinen, de beplanting en het omringende landschap van buitenplaats Kasteel Wijlre en Lismore Castle Arts zijn in een doorlopende staat van verandering, met respect voor traditie maar altijd open voor hedendaagse ontwikkelingen. Het is deze dynamiek van heden en verleden, van beheer en behoud, van bezinning en provocatie, van groei en verval die terug te zien is in de werken van de tentoonstelling. Op subtiele wijze en al wandelend over de buitenplaats, onthult Traces het idee van conflict; een strijd die constant aanwezig is in de natuur en haar sporen achterlaat.

Kunstenaars zijn altijd beïnvloed geweest door en geïnteresseerd geweest in de verbinding die we ervaren met de natuur, en hoe we deze tegelijkertijd proberen te overheersen en soms zelf lijken tegen te werken. De tentoonstelling Traces kijkt naar de veronderstelde autoriteit van de mens tegenover de natuur. Centraal in de tentoonstelling staat de kwestie of onze waarneming en ervaring van de natuur een construct is. 

Traces toont het werk van kunstenaars die de natuur soms letterlijk als wortels en bron voor hun werk gebruiken. Zij lijken op sommige momenten de veranderlijkheid en vergankelijkheid van de natuur stil te leggen. Soms door ons te confronteren met de kwetsbaarheid van de natuur, de natuur te vereeuwigen door het te transformeren tot een nieuw type product, vast te leggen op film of video of te bevriezen in een onverwoestbaar materiaal.

De tentoonstelling Traces is te zien in het Hedge House, het Koetshuis en de Tuin van de buitenplaats. 

Samenwerking buitenplaats Kasteel Wijlre en Lismore Castle Arts (Ierland)
Het is voor het eerst dat deze twee bijzondere plekken in gezamenlijkheid een inhoudelijk programma en expositie hebben ontwikkeld. De samenwerking is niet ontstaan vanuit een toevalligheid. Beide instellingen zijn bekend om hun hedendaagse kunsttentoonstellingen, de bekroonde tuinen en hun ontstaansgeschiedenis als particulier initiatief. 

De langdurige samenwerking tussen buitenplaats Kasteel Wijre en Lismore Castle Arts past binnen de ambitie van buitenplaats Kasteel Wijlre om met gelijkgestemde partners in Europa samen te werken en met hen kennis en programma’s uit te wisselen en te ontwikkelen om unieke plekken voor hedendaagse kunst, erfgoed, architectuur en natuur voor de samenleving te behouden en zichtbaar te maken.

 

ENGLISH
The designed gardens, planting, and surrounding landscape of Castle Wijlre and Lismore Castle Arts are in a continuous state of change that is both respectful of tradition and always open to contemporary developments. It is this dynamic of the past and present, of management and conservation, of reflection and provocation, and of growth and decay that is reflected in the exhibition’s artworks. Walking around the country estate, Traces subtly reveals the idea of conflict: a battle that leaves its mark and is constantly present in nature. 

Artists have always been influenced by and interested in the connection we experience with nature; how we try to dominate it and sometimes even work against it. The Traces exhibition looks at humankind’s assumed authority over nature. At the heart of the exhibition is the question of whether our perception and experience of nature is a construct. 

Traces features the work of artists who sometimes literally use nature as the roots and source for their work. At certain moments, they seem to halt nature’s volatility and transience. Sometimes they confront us with nature’s vulnerability, immortalising nature through its transformation it into a new type of product, capturing it on film or video, or freezing it in an indestructible material. 

The Traces exhibition can be seen at the Hedge House, the Coach House, and the Garden of the country estate. 

Kasteel Wijlre estate and Lismore Castle Arts collaboration
It is the first time that these two special places have jointly developed a substantive programme and exhibition. But the collaboration was no coincidence; both institutions are known for their contemporary art exhibitions, award-winning gardens, and their track record as private initiatives. 

 

Open tot en met 18 november 2018 van donderdag tot en met zondag, 11:00-17:00u
Ingang: Kerkpad, Wijlre

Met werk van Jean-Marc Bustamante – Alan Butler – Ger van Elk – Anne-Charlotte Finel – Michel François – Noémie Goudal – Siobhán Hapaska – Martin Healy – Tony Matelli – Giuseppe Penone – Diana Scherer – Thomas Trum – Sanne Vaassen – Michael John Whelan

Curatoren: Paul McAree en Brigitte Bloksma 

Kasteel Wijlreweg 1
6321 PP Wijlre
Telefoon 043 450 07 24 (alleen tijdens tentoonstellingen van donderdag t/m zondag van 11.00-17.00u)
info@kasteelwijlre.nl