Archief Joseph Sassoon Semah - Being Touched by an Angel Just Before Birth

Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen presenteert een omvangrijke overzichtstentoonstelling van Joseph Sassoon Semah – één van de meest veelzijdige, innovatieve en invloedrijke kunstenaars die Nederland rijk is. Zijn werk is slechts bij een klein publiek bekend.

Sassoon Semah is een artist’s artist bij uitstek, die met zijn beeldende werk, als organisator, docent en kritisch klankbord verschillende generaties andere kunstenaars heeft beïnvloed. Zijn poëtische sculpturen, installaties, tekeningen en performances staan in het teken van herinnering en het begrip van tolerantie.

De titel van de Sittardse tentoonstelling is ontleend aan een verhaal uit het boek Niddah 30b dat deel uitmaakt van de Talmoed. In de vertelling kiest de engel Lailah – haar naam is hetzelfde als het Hebreeuwse woord voor ‘nacht’ – een ziel uit het paradijs en draagt het deze op om plaats te nemen in een menselijk embryo. Lailah begeleidt en hoedt het ongeboren kind in de baarmoeder, en verstrekt dit alle kennis en ervaring die door de mens verworven kunnen worden. Vlak voor de geboorte maant de engel het kind tot stilte en raakt Lailah het kind boven de lip aan, waarbij het filtrum tussen mond en neus ontstaat. Alle wijsheid die het kind verwierf, verdwijnt op dat moment plotsslag. In de context van het encyclopedische werk van Joseph Sassoon Semah is de tentoonstellingstitel op verschillende manieren te duiden. Zijn beeldende oeuvre verzet zich tegen amnesie en draagt de verscheurdheid van de naoorlogse wereld met zich mee – een geseculariseerde christelijke wereld die de eigen joodse wortels niet meer (er)kent.

 

ENGLISH
This Fall Museum De Domijnen presents an extensive retrospective exhibition of Joseph Sassoon Semah – one of the most versatile, innovative and influential artists in the Netherlands and whose work is known only to a small audience. Sassoon Semah is an artist’s artist par excellence, who has with his visual work, as an organizer, teacher and critical sounding board influenced different generations of artists. His poetic sculptures, installations, drawings and performances all concern memory and the concept of tolerance. Sassoon Semah examines the relationship of the Other to the subject, and to this end compares the thought models of Judaism – a culture of the word – with those of Christianity, a culture of the image. His aim is to develop a “typography of tolerance”: an open, non-harmonious structure that leaves room for the individuality of the Other. The exhibition in Sittard has the character of an open depot and is the first museum overview exhibition of Sassoon Semah’s work in the Netherlands since 2003. The exhibition takes place in Museum De Domijnen for contemporary art and at various locations in Sittard, including different churches and the former Jewish cemetery at Fort Sanderbout. The exhibition is in line with De Domijnen’s theme for 2019: the celebration of the 75th year of Sittard’s liberation.

The title of the exhibition in Sittard is derived from a story from the book Niddah 30b that is part of the Talmud. In the narration the angel Lailah – her name is the same as the Hebrew word for “night” – chooses a soul from paradise and instructs it to take place in a human embryo. Lailah guides and protects the unborn child in the womb, and provides it with all the knowledge and experience that can be acquired by humans. Just before birth, the angel urges the child to stillness and Lailah touches the child above the lip, creating the philtrum between mouth and nose. All the wisdom acquired by the child disappears in an instant. In the context of the encyclopedic work of Joseph Sassoon Semah, the exhibition title can be interpreted in various ways. His visual oeuvre resists amnesia and carries with it the lacerations of the post-war world – a secularized Christian world that no longer knows or recognizes its own Jewish roots.